• Groot assortiment op voorraad
  • Aantrekkelijke prijzen
  • Voor 16.00 uur besteld, morgen geleverd
  • Franco levering mogelijk
  • Ruim 35 jaar ervaring
  • Private label mogelijk

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier voor het downloaden van onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als PDF-bestand.

Geldigheid van onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, gedaan aan of gesloten met derden.
Inkoopvoorwaarden door derden gehanteerd en met name inkoopvoorwaarden met bepalingen, welke met de onderhavige voorwaarden in
strijd zijn, zijn niet bindend; steeds prevaleren onze voorwaarden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend netto/netto en excl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en gebaseerd op eventuele door degene aan
wie wordt geoffreerd of door derden in verband met de offerte verstrekte tekeningen en gegevens. Gegevens vermeld in door aanbieder
gehanteerde drukwerken zijn niet bindend. De verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van het geoffreerde en de geschiktheid van net
geoffreerde voor de door degene aan wie wordt geoffreerd gewenste toepassing berust bij deze laatste. Monsters van klein materiaal zoals
bundelbanden, kabelschoentjes, adereindhulsjes enz. worden gratis ter beschikking gesteld voor kwaliteitscontrole en testen.

Overeenkomsten
Overeenkomsten, hoe ook genaamd, en aanvullingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging anderzijds bindend, en wel voor
zover en op de wijze waarop de acceptatie plaats had. Acceptatie als hier bedoeld kan uitsluitend plaats hebben, hetzij door de directie,
hetzij door een onzer personeelsleden die hiertoe procuratie heeft.

Prijzen
Wij zijn - ook in geval van nabestellingen - steeds gerechtigd om de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering. Alle prijzen
vermeld in onze catalogus, folders of ander reclame materiaal cq verkoopactiviteiten, zijn netto/netto excl. de verschuldigde BTW.
Wij behouden ons het recht voor:

- bij overeenkomsten met een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, binnen een termijn van drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst de door overheidsmaatregelen opgelegde prijsverhogingen integraal door te berekenen en
daarna alle prijsstijgingen volledig door te berekenen.
- bij overeenkomsten met een rechtspersoon of persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, alle prijsstijgingen volledig door
te berekenen.

Levering, levertijden en deelleveringen
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, bij binnenlandse leveringen franco plaats van bestemming en bij leveringen aan België
en Luxemburg franco plaats van uitvoer, met een toeslag voor orders lager dan € 125,- exclusief de verschuldigde omzetbelasting, steeds als
bij een offerte aangegeven ofwel bij overeenkomst geaccepteerd. De verkoper is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van
speciale instructies van de koper, bijvoorbeeld “verzending per express of per bijzonder transport” aan de koper in rekening te brengen.

Levertijden:
- Levertijden zijn indicatief en worden nimmer gegarandeerd.
- Niet-tijdige levering geeft de koper zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf slechts recht op
schadevergoeding en/of ontbinding, indien aan de in de wet gestelde eisen voldaan is.
- Geeft de koper zijnde rechtspersoon of personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf geen recht op schadevergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst.

Deellevering:
Wij behouden ons het recht voor de order in gedeelten uit te leveren. De koper is verplicht de op de levering betrekking hebbende facturen
volgens onze betalingsvoorwaarden te voldoen.

Verlengd eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de wederpartij al hetgeen hij ter zake van deze geleverde goederen verschuldigd is, met
inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Het risico van het gekochte gaat bij levering over op de koper. Koper is zolang volledige betaling
niet plaats had niet bevoegd over de goederen te beschikken, hoe ook genaamd, of ze in gebruik af te staan aan derden. Koper is op eerste
verzoek gehouden de goederen terug te geven, en ons ter zake alle medewerking te verlenen teneinde onze rechten te dezen uit te oefenen.

Verpakking
Verpakking is, tenzij anders overeengekomen, in de koopprijs begrepen. De wijze van verpakking wordt door ons bepaald. Verpakking wordt
niet teruggenomen. Door de koper gewenste extra verpakking wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Transport en transportschade
De wijze van vervoer wordt door ons bepaald. Wenst koper een andere wijze van vervoer dan door ons bepaald, dan worden de eventuele
extra kosten aan de koper in rekening gebracht. Indien verpakking of goederen bij aankomst beschadigd blijken te zijn, dient de koper
proces-verbaal door de expediteur te laten opmaken, alvorens de goederen in ontvangst te nemen en het proces verbaal binnen tweemaal
vierentwintig uur aan ons te zenden.

Reclames
Reclames worden door ons alleen aanvaard, indien zij schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gedaan en binnen veertien dagen na levering
in ons bezit zijn.

Terugzending
Terugzending van gekochte goederen mag slechts geschieden na van ons de verkregen schriftelijke toestemming en vindt plaats voor
rekening en risico van de koper.

Betaling
Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend rechtstreeks aan ons te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder
enige korting of compensatie. Indien en voor zover betaling niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft plaatsgehad, is de koper over het
openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd, berekend naar 2%- per maand of een gedeelte
daarvan, terwijl als dan tevens alle door ons te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper kunnen
worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 125,- per
factuur. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren. Aan ons onbekende afnemers wordt in elk geval onder rembours
geleverd, tenzij tijdige referenties worden opgegeven waaruit een solide financiële positie blijkt. Indien het aan een koper verleende krediet
naar ons oordeel te hoog wordt, kan betaling worden verlangd alvorens nieuwe opdrachten of deelleveringen worden uitgevoerd.

Garantie
Op door ons geleverde goederen verlenen wij garantie zoveel, voor zover en zolang als wij die van onze toeleveranciers hebben kunnen
bedingen, met dien verstande dat wij, indien en voor zover de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen, slechts gehouden
zijn tot, naar onze keuze, hetzij de gratis vervanging, hetzij gratis reparatie van de goederen of onderdelen daarvan. Wij behouden in deze
gevallen het recht om de goederen of onderdelen in hun geheel terug te nemen met dienovereenkomstige creditering van de koper. Onze
garantie geldt niet voor gebreken of defecten die ontstaan tengevolge van geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, natuurlijke
slijtage en andere buiten onze controle liggende oorzaken. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in
kleur, materiaalstructuur of finish vallen niet onder de garantie en verplichten ons niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht
om de ontvangst of de betaling der geleverde goederen te weigeren.

Aansprakelijkheid/overmacht
Lid 1:
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ingeval wij door overmacht of door omstandigheden, die de normale gang van zaken in ons
bedrijf belemmeren - bijvoorbeeld niet of niet-tijdige levering door onze leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten, staking of uitsluiting van
personeel enz. - tijdelijk of blijvend verhinderd zijn de overeenkomsten na te komen, onverschillig of de bedoelde omstandigheden al dan niet
voorzienbaar waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. In geval van overmacht of de hiervoor omschreven omstandigheden
kunnen wij de uitvoering der overeenkomst opschorten, totdat de overmacht of bedoelde omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,
dan wel de overeenkomst voor zover die nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
Lid 2:
Bij overeenkomsten met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, gaat onze aansprakelijkheid
onverminderd het in het derde lid gestelde, nimmer verder dan de aansprakelijkheid volgens de wet. Bij overeenkomsten gesloten met een
rechtspersoon of persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, gaat onze aansprakelijkheid, onverminderd het in het derde lid
gestelde, nimmer verder dan het bedrag van de order.
Lid 3:
In alle gevallen wordt door ons gevolgschade uitgesloten, behoudens in geval er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds en dan tot
het in het tweede lid gestelde maximum. Voor persoonsschade ten gevolge van een gebrek in het product zijn wij slechts aansprakelijk voor
zover wij van dit product producent of EEG importeur zijn en voor zover deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
Lid 4:
Indien wij ondanks de uitsluiting van onze aansprakelijkheid als in dit artikel geregeld door derden worden aangesproken in enig verband
met (de uitvoering van) deze overeenkomst zal de opdrachtgever/koper ons volledig vrijwaren, met inbegrip van alle voor ons uit zodanige
aansprakelijkstelling voortvloeiende kosten.

Gebreken in nakoming
Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede ingeval van
faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het
recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper afgesloten overeenkomsten op
te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Bij ontbinding der
overeenkomst zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde goederen als ons eigendom terug te nemen/onverminderd ons recht op
schadevergoeding. De koper doet afstand van het recht zijnerzijds ontbinding op grond van artikel 5, afdeling 5 van boek 6 B.W. of in hun
werking vergelijkbare artikelen te vorderen.

Geschillen Lid 1:
Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van ieder
internationaal kooprecht.
Lid 2:
Alle geschillen waartoe overeenkomsten met de koper aanleiding geven, zullen:
- In geval van een geschil als voren bedoeld met een rechtspersoon handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, exclusief worden
beslist door de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement te Breda onverminderd onze bevoegdheid om de wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
- In geval van een geschil als vorenbedoeld met een wederpartij natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Gedeponeerd bij de K.v.K. te Tilburg onder nr. 1232